fbpx
  • 0878 777 212
  • Teлефон за поръчки и въпроси

Общи условия и правила

Информацията, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид. Компанията “Спринг Ер България” ЕООД  не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
Компанията “Спринг Ер България” ЕООД  не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
Компанията “Спринг Ер България” ЕООД  не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.
Сайтове извън, “Спринг Ер България” ЕООД  които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на компанията “Спринг Ер България” ЕООД  , която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с техния Състав. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между компанията “Спринг Ер България” ЕООД  и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.
Достъп до сайта
Компанията “Спринг Ер България” ЕООД  си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по всяка причина и по свое усмотрение, без предварително известие.